12.
  • Caption: Lion Gate at Mycenae. (June 19, 2002)